Customers

    Demihovsky machinestroitelny zavod (Demihovo machine factory, Demihovo, Moscow region)

    Kolomensky zavod (Kolomna factory, Kolomna, Moscow region)

    Novocherkassky elektrovosostroitelny zavod (Novocherkassk electric locomotive factory, Novocherkassk, Rostov-on-Don region)

    – Siemens Electroprivod (St. Petersburg)

    Siemens AG (Krefeld, Germany)